Opintojen tuki

Millaista tukea oppilas voi saada opintojensa tueksi Havukosken koulussa?

Opiskelu ei aina suju ongelmitta. Oppilaan opiskelussa voi tulla eteen erilaisia oppimiseen liittyviä haasteita mm. erilaisten oppimisvaikeuksien, sairauspoissaolojen tai muista syistä syistä johtuvien poissaolojen ja monien muiden syiden vuoksi. Tällaisissa tilanteissa oppilaan tueksi on tarjolla monenlaista ja –tasoista tukea.

Erityisopetuksen tavoitteena on tukea niitä oppilaita, joilla on oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Erityisopetuksen tarkoituksena on auttaa ja tukea oppilasta niin, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti ikätovereidensa kanssa. Erityisopettajien antaman osa-aikaisen erityisopetuksen tuki ohjautuu pääasiassa erityisen ja tehostetun tuen oppilaille.

Havukosken koulussa työskentelee kuluvana lukuvuonna erityisopettajia seuraavasti:

* 3 laaja-alaista erityisopettajaa

* erityisluokanopettaja 6-8 luokkien joustava pienryhmä

* erityisluokanopettaja JOPO-luokka

* 3 koulunkäyntiavustajaa

Tuen kolmiportaisuus

Oppilaan tuki jaetaan kolmiportaisesti yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Yleinen tuki

Jokainen Havukosken koulun oppilas on oikeutettu yleisen tuen piiriin laskettaviin tukitoimiin kuten esim. erilaisiin opetuksessa käytettäviin eriyttämisen tukitoimiin, tukiopetukseen ja osa-aikaisen erityisopettajan lyhytaikaiseen tukeen.

Yleisen tuen tasolla tukimuodoista korostuvat kodin ja koulun yhteistyö, oppilaan ohjaus (oppimaan oppimisen taitojen tukeminen), tukiopetus ja avustajapalvelut. Myös apuvälineet ja erityiset opetusmateriaalit (esim. selkokieliset oppikirjat) voivat olla ratkaiseva tuki. Yleisen tuen aikana oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Tehostettu tuki

Mikäli oppilaan saama tuki on säännöllistä eikä yleinen tuki riitä tulee oppilas siirtää tehostettuun tukeen. Tehostetun tuen aikana tukimuodot lisääntyvät. Eriyttäminen, painoalueittain opiskeleminen, avustajapalvelut, osa-aikainen erityisopetus ja oppilashuollon palvelut korostuvat. Tarjottavien tukimuotojen kokonaisuus ja vahvuus arvioidaan aina oppilaskohtaisesti. Ennen tehostettuun tukeen siirtymistä oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio.

Erityinen tuki

Erityisen tuen päätöstä edeltää aina tehostetun tuen jakso. Tehostetun tuen aikana oppilaalle on tehty oppimissuunnitelma, jonka puitteissa hänen opetustaan on eriytetty tai hän on opiskellut joitakin oppiaineita painotetusti. Oppilas on saanut myös tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta sekä riittävää oppilaanohjausta ja oppilashuollon tukea tehostetun tuen aikana. Ennen erityiseen tukeen siirtymistä oppilaalle laaditaan pedagoginen selvitys.

Erityisen tuen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

Advertisement