Oppilashuolto

Oppilashuolto Havukosken koulussa lukuvuonna 2017- 2018

Oppilashuollon henkilöstö

Rehtori Arto Martikainen 050 314 6307

Apulaisrehtori Esa Oila 050 304 4946

Opinto-ohjaaja Saija Tikkanen 050 303 1930

Terveydenhoitaja Pirjo Salmivalli 050 312 1584

Kuraattori Anna Sundholm 040 730 6534

Psykologi Suvi Taivaloja 040 832 2719

Oppilashuoltotyö on peruskoulun kasvatus- ja opetustyötä tukevaa toimintaa. Sen tärkein tavoite on oppilaan kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen. Oppilashuoltotyötä toteuttavat kaikki kouluyhteisön työntekijät. Kodin ja koulun välinen sujuva yhteistyö on tärkeää. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia koulussa työskenteleviä. Oppilasta koskevia henkilökohtaisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain asian edellyttämässä laajuudessa.

 

Yleistä oppilaan tuesta

Uuden oppilashuoltolain mukaisesti Havukosken koulun oppilashuolto on jaettu pedagogisen tuen järjestämiseen ja oppilashuollon tuen järjestämiseen. Ensin mainittu pitää sisällään oppilaan oppimiseen, opetusjärjestelyjen suunnittelun ja opetukseen liittyvät asiat ylipäätään. Oppilashuollon tuki pitää sisällään oppilaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat eli esim. psykososiaalisen oppilashuollon toimet eli käytännössä kuraattori, koulupsykologi ja terveydenhoitajapalvelut.

On kuitenkin tärkeää huomata, että oppilaan hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu jokaiselle koulun työntekijälle ammattinimikkeestä riippumatta.

Havukosken koululla ei ole enää vanhamuotoista oppilashuoltoryhmää. Jatkossa kouluympäristön yleiseen hyvinvointiin liittyviä asioita käsittelee yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR). Yksittäisen oppilaan oppilashuollollisen asian käsittelyyn ja tuen suunnitteluun kootaan tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä.

Yhteisölliseen hyvinvointiryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori Esa Oila, erityisopettajat, oppilaanohjaaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja.

Lisäksi YHR-työskentelyssä on kulloinkin käsiteltävän teeman mukaisesti myös

erityisopettaja- ja/tai opettajaedustus, oppilaskunnan ohjaajat ja/tai tukioppilastoiminnan ohjaajat, oppilaskunnan edustajat ja/tai tukioppilaat, kouluisäntä ja Vantin henkilöstö ja koulun henkilöstötiimien edustus.

 Monialaisia asiantuntijaryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Jos opettajalla (tai muulla koulun työntekijällä) herää huoli oppilaasta, keskustelee hän ensin asiasta oppilaan ja huoltajien kanssa. Tarvittaessa oppilaan oppilashuollollista asiaa hoitamaan kootaan monialainen asiantuntijaryhmä yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Koulun työntekijöistä monialaiseen asiantuntijaryhmään osallistuu asiasta riippuen esim. opettaja, erityisopettaja, oppilaanohjaaja koulukuraattori, koulupsykologi ja/tai kouluterveydenhoitaja.

 

Psykososiaalisen oppilashuollon henkilöstön tehtävänkuvat

Psykososiaalinen oppilashuolto käsittää koulupsykologin, koulukuraattorin ja terveydenhoitajan palvelut. Tarvittaessa oppilasta autetaan hakeutumaan asianmukaiseen hoitoon.

Koulupsykologin toimenkuvaan kuuluu oppilaiden oppimisvalmiuksien, koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia yksilötapaamisten ja neuvottelujen avulla. Koulupsykologi tekee tarvittaessa oppimisvaikeustutkimuksia, osallistuu hoitoonohjaukseen ja tarjoaa oppilaille tukitapaamisia. Oppilaat ohjautuvat koulupsykologin asiakkaiksi yleensä opettajien ja oppilashuoltohenkilökunnan aloitteesta. Oppilaat ja heidän vanhempansa voivat olla myös suoraan yhteydessä koulupsykologiin tilanteissa, joissa on herännyt huoli nuoren kehityksestä tai oppimisesta.

Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityöntekijä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu yksittäisten oppilaiden ja koko kouluyhteisön psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Koulukuraattorin työn tavoitteena on puuttua varhaisessa vaiheessa esiin tuleviin vaikeuksiin keskusteluilla, antamalla neuvontaa sekä kriisipalveluita ja järjestämällä ulkopuolisia tukimuotoja. Koulukuraattori tekee tarvittaessa kartoituksia ja selvityksiä ja kirjoittaa lausuntoja. Koulukuraattori tekee yhteistyötä oppilaiden vanhempien ja opettajien kanssa sekä toimii linkkinä perheneuvolaan, lastensuojeluun ja nuorisopsykiatrisiin poliklinikoihin. Oppilas voi tulla koulukuraattorin asiakkaaksi oma-aloitteisesti, huoltajan yhteydenoton perusteella, opettajan tai oppilashuoltohenkilökunnan aloitteesta. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi koulunkäynti, koti- tai kaveriasiat painavat mieltä. Keskustelut koulukuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

Kouluterveydenhoitaja on kouluyhteisön terveyden edistämisen asiantuntija ja erityisesti oppilaan ja hänen vanhempiensa helposti tavoitettava tukija, ongelmien havaitsija sekä jatkotutkimuksiin ohjaaja. Hän seuraa oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä terveystarkastusten ja -tapaamisten avulla. Hän antaa myös tarvittaessa ensiapua ja ohjaa jatkohoitoon koulussa ja koulumatkoilla tapahtuneissa tapaturma- ja sairastumistilanteissa. Vapaa-ajan tapaturmat hoidetaan omalla terveysasemalla.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa. Kouluterveyshuollosta vastaavat terveydenhoitaja ja lääkäri, joka tekee terveystarkastuksen kaikille 8.-luokkalaisille. Kouluterveydenhoitaja Pirjo Salmivalli on tavattavissa ma-to, puh. 050 3121584. Sähköposti: pirjo.salmivalli@vantaa.fi

Advertisement